Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

406. Εισαγωγή στη Μηχανική Συνεχών Μέσων

Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 2
Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 4
Κεφάλαιο 5
Κεφάλαιο 6
Κεφάλαιο 7
Κεφάλαιο 8
Κεφάλαιο 9